Trường DH CNTT Gia ĐịnhGiới thiệu trườngĐào tạoTuyển sinhDành cho sinh viênTuyển sinh quốc tếNgoại ngữTin họcTin tứcSự kiệnLiên hệDịch vụ hỗ trợ

Giới thiệu

Phòng Nghiên cứu Khoa Học

Tiền thân của Phòng Nghiên cứu Khoa học (NCKH) tên là Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHGĐ ngày 05/4/2010 do Hiệu trưởng ký. Ban đầu Phòng có chức năng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, ngày 09/6/2011 Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT Gia Định đã ký Quyết định số 84/QĐ-ĐHGĐ, đổi tên Phòng NCKH & HTQT thành Phòng Nghiên cứu Khoa học (bãi bỏ chức năng, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo)
 
I. Chức năng của phòng
Phòng NCKH có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu khoa học, soạn giáo trình của Trường; chịu sự lãnh đạo của Hiệu trưởng tổ chức các Hội nghị Khoa học; chịu trách nhiệm Bản tin của Trường; phối hợp với các Khoa, Phòng liên quan để xây dựng hoàn thiện trang website của Trường. 
 
II. Nhiệm vụ quyền hạn
- Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các dự án khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường.
- Phối hợp với các khoa và các đơn vị trong Trường lập kế hoạch, định hướng công tác nghiên cứu khoa học dài hạn và trong từng năm học, xác định tính khả thi, tham mưu cho Hiệu trưởng phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả.
- Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất thực hiện kế hoạch, tiến độ, nội dung nghiên cứu khoa học. 
- Tổng kết, báo cáo công tác nghiên cứu khoa học từng học kỳ. Tư vấn tìm nguồn cung cấp, trang bị bổ sung nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế.
 
                   
                      Hội thảo khoa học                                                        Hội nghị NCKH sinh viên 
 
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với CB-GV-NV, sinh viên có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn, phát hành nội san, tập san làm tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ trong công tác giảng dạy.
- Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác trong và ngoài nước, tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng phê duyệt. 
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý.
- Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan tới chức năng được giao theo yêu cầu của Hiệu trưởng.