Trường DH CNTT Gia ĐịnhGiới thiệu trườngĐào tạoTuyển sinhDành cho sinh viênTuyển sinh quốc tếNgoại ngữTin họcTin tứcSự kiệnLiên hệDịch vụ hỗ trợ

Giới thiệu

Phòng Thanh tra

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 139/QĐ-ĐHGĐ ngày 01/08/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT Gia Định, có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
 
I. Vị trí:
Phòng Thanh tra là tổ chức thanh tra nội bộ trong Trường, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng, đồng thời chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 
II. Chức năng:
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát (gọi chung là thanh tra) việc thi hành pháp luật trong toàn trường.
 
III. Nhiệm vụ:
1. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục .
2. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo: Việc kiểm tra giữa kỳ & thi kết thúc học phần; Việc công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; Việc quản lý các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.
3. Thanh tra việc thực hiện giảng dạy của Giảng viên (giờ giấc lên lớp, học tập của sinh viên, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học). Kiểm tra chế độ làm việc của viên chức, giảng viên tại các đơn vị trong trường.
4. Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa & đấu tranh chống tham nhũng theo qui định của pháp luật.
5. Tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo của trường theo quy định của pháp luật.
6. Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra nội bộ; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về Giáo dục; đề nghị vận dụng các quy định pháp luật về giáo dục.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 
IV. Quyền hạn:
- Yêu cầu Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm (gọi chung là đơn vị) cung cấp thông tin, tài liệu báo cáo, giải trình bằng văn bản các vấn đề liên quan để phục vụ cho công tác thanh tra.
- Kiến nghị Hiệu trưởng giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra thuộc phạm vi trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.
- Hướng dẫn, đôn đốc lãnh đạo đơn vị thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.
- Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.