Trường DH CNTT Gia ĐịnhGiới thiệu trườngĐào tạoTuyển sinhDành cho sinh viênTuyển sinh quốc tếNgoại ngữTin họcTin tứcSự kiệnLiên hệDịch vụ hỗ trợ

Giới thiệu

Phòng Tổ chức Hành chính

A.Chức năng
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, hành chánh, tổng hợp.
2. Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường quản lý cán bộ, công nhân viên và thực hiện nhiệm vụ hành chánh có hiệu quả.
3. Thực hiện chế độ, chính sách đổi mới cán bộ, nhân viên, bảo vệ chính trị nội bộ, văn thư lưu trữ, lễ tân đảm bảo công tác bảo vệ an ninh trật tự trong trường.
 
B. Nhiệm vụ
Tham mưu và giúp Ban Giám hiệu thực hiện các nhiệm vụ:

I. Công tác tổ chức cán bộ
1. Nghiên cứu, sắp xếp, xây dựng và phát triển tổ chức bộ máy hành chánh của trường có hiệu quả nhất. 
2. Sắp xếp và kiện toàn tổ chức nhân sự của các đơn vị trực thuộc trường.
3. Ban hành các quy định về công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách phù hợp với các quy định của Nhà nước và thực tiễn của trường.
4. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng cán bộ, viên chức, cũng như tham mưu thực hiện công tác bố trí cán bộ và xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giáo dục của trường. 
5. Chuẩn bị các văn bản và thủ tục để Hiệu trưởng ký các hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, hợp đồng kiêm nhiệm với cán bộ viên chức, người lao động. 
6. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với Hiệu trưởng quy định tiêu chí, tiêu chuẩn và triển khai thực hiện quy định đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm. Tổ chức và quản lý công tác thi đua khen thưởng; chủ trì việc tổ chức đánh giá, xét duyệt nâng lương, phụ cấp…
7. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, lý lịch cán bộ, viên chức, thẩm tra, bổ sung lý lịch và nhận xét hàng năm. Thông kê số lượng, đánh giá chất lượng cán bộ, viên chức định ký hàng năm, đột xuất theo yêu cầu.
8. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ như quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, phụ cấp độc hại, bảo hộ lao động,…theo quy định..
9. Tuyên truyền, quán triệt đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. 
10. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản thiết bị, an ninh trường học. 

II. Công tác hành chánh:
1. Phối hợp với các phòng, khoa tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc trường thực hiện chương trình, kế hoạch.
2. Kiểm tra về thể thức trình bày và nội dung các văn bản ban hành trước khi cấp số và đóng dấu. 
3. Theo dõi, giám sát, phát hiện và kịp thời thực hiện biện pháp chấn chỉnh các sai sótt trong các lĩnh vực hành chánh trong trường. Quản lý và sử dụng con dấu của trường đúng theo quy định pháp luật nhà nước. 
4. Tiếp nhận, xử lý, quản lý và tổ chức, lưu trữ công văn đi, đến theo quy trình.
5. Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết, các cuộc họp của Ban Giám Hiệu, các Hội nghị do Phòng tổ chức hành chánh được giao làm đầu mối 
6. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng (báo cáo, tổng hợp văn thư, lưu trữ,…) cho cán bộ viên chức đơn vị.
7. Phân phối báo chí và các phương tiện thông tin khác trong trường.
8. Cấp giấy giới thiệu, công lệnh đi đường cho cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên được cử đi công tác. 
9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị.
10. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm và các Đại hội, hội nghị do Ban giám hiệu chủ trì.