Trung tâm Trải nghiệm - Việc làm sinh viên

Phòng Công tác sinh viên
Phòng Công tác sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Gia Định thành lập theo quyết định số 33/QĐ- ĐHGĐ ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định, trên cơ sở sát nhập Phòng Quản lý Sinh viên & Phòng Chăm sóc Sinh viên, có chức năng, nhiệm vụ như sau:

 

I. Chức năng

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị trực thuộc và có chức năng tham mưu cho Chi ủy và Ban Giám hiệu về các chủ trương, kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung công tác sinh viên trong Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 

II. Nhiệm vụ

 

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của sinh viên, đề xuất với Chi ủy, Hiệu trưởng về các chủ trương, kế hoạch tiến hành công tác chính trị, tư tưởng trong sinh viên theo mục tiêu đào tạo của Trường và sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Bộ môn Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Phòng, Bộ phận và các Khoa tổ chức học tập Nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ và của Trường. Tổ chức tuần lễ sinh hoạt vào đầu năm học và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động giáo dục ngoại khóa khác. 

 

2. Quản lý sinh viên:

- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa tiếp nhận sinh viên, tổ chức các lớp học, chỉ định Ban Cán sự lớp (học kỳ đầu khóa học) và củng cố Ban cán sự lớp các học kỳ tiếp theo theo quy định của Hiệu trưởng.

- Hướng dẫn nội dung và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế số 42 về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Thường trực Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên cấp Trường.

- Phối hợp với phòng Đào tạo, Khoa và Giáo viên chủ nhiệm lớp nắm tình hình, đôn đốc và kiểm tra việc học tập, thực hiện các nội quy, quy chế của Trường cũng như các hoạt động khác của sinh viên. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật cấp trường.

 

3. Thực hiện chế độ, chính sách và hỗ trợ sinh viên: 

- Tổ chức khám sức khỏe đối với sinh viên mới nhập học, triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thân thể cho sinh viên…

- Phối hợp với các cơ quan bảo hiểm giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn…

- Căn cứ vào các quy định của Nhà nước, của Trường, tổ chức việc xét giảm học phí, tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự (SV nam) và các chế độ ưu đãi khác đối với sinh viên trong thời gian học tại Trường, kể cả học bổng do Trường, các tổ chức và cá nhân tài trợ.

- Phối hợp với phòng Đào tạo và các Khoa tổ chức cho sinh viên tham gia các kỳ thi, nghiên cứu khoa học trong và ngoài Trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên (sau khi ra trường hoặc trong thời gian đang học) và xem xét, hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khi có điều kiện tài chính cho phép.

edit 1p30s
clear

Đăng ký xét tuyển vào Đại học Gia Định

Chọn ngành:

  • NV1
  • NV2
  • NV3
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C01:Toán, Ngữ văn, Vậtlí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)
(A00:Toán, Vật lí, Hóa học;A01:Toán, Vật lí, Tiếng Anh;C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;D01:Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;)

hand-shake Đến với Đại học Gia Định, bạn sẽ yên tâm về Học phí, thời gian học Ngắn nhất và có Việc làm sớm nhất.

keyboard_arrow_left
Loading ...
Không kết nối được Internet
Thử lại