PHÒNG THƯ VIỆN

PHÒNG THƯ VIỆN

  Phòng thư viện chịu trách nhiệm trong các công tác thư viện, tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử... phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Phòng thư viện có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

   

  1. Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại, trở thành trung tâm thông tin tư liệu mang tầm trường đại học trọng điểm của quốc gia.

   

  2. Tổ chức các loại hình hoạt động phục vụ bạn đọc; cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng hiện đại, tiện ích và văn minh.

   

  3. Lập kế hoạch và phối hợp với các đơm vị liên quan tổ chức thực hiện việc mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới, tài liệu điện tử trên mạng Internet... nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

   

  4. Tổ chức quản lý theo hướng sử dụng các thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả các loại hình dịch vụ phục vụ.

   

  5. Cập nhật thông tin thường xuyên, tổ chức giới thiệu thông tin mới hoặc thông tin chuyên đề về khoa học công nghệ.

   

  6. Tổ chức quản lý lưu trữ, định kỳ kiểm kê, thanh lọc và bảo quản các kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng quv định.

   

  7. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đồi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin tư liệu.

   

  8. Đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện.

   

  9. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động thư viện; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

   

  10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

   

  11. Phối họp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

   

  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

   

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...