THÔNG BÁO

Đại học Gia Định thông báo triển khai kế hoạch học tập HKI năm học 2022 – 2023 

29/07/2022

Căn cứ thông báo số 72/2022/GDU/TB-HT ngày 28.07, trường Đại học Gia Định thông báo kế hoạch học tập cho sinh viên

GDU thông báo tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học tháng 08/2022 

29/07/2022

Căn cứ thông báo số 10/2022/TB-ĐTĐH ngày 28/07, trường Đại học Gia Định thông báo việc tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học tháng 08/2022

Thông báo kết quả xét duyệt bổ sung Danh sách Học tập Học kỳ 3 năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa K13, K14 

07/07/2022

Thông báo kết quả xét duyệt bổ sung Danh sách Học tập Học kỳ 3 năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa K13, K14 

Thông báo bổ sung danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa K13, K14

01/07/2022

Căn cứ vào thông báo số 45/2022/GDU/TB-HT ký ngày 29/06/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc bổ sung danh sách học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa K13, K14.

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...