THÔNG BÁO

V/v đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng hình thức trực tuyến

16/02/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng hình thức trực tuyến, từ học kỳ 2 năm học 2020-2021.

V/v Phát thẻ BHYT cho sinh viên đợt 1 năm học 2021-2022

09/02/2022

Trường Đại học Gia Định (GDU) thông báo thời gian phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) (đợt 1) năm 2022 cho sinh viên.

Quyết định V/v cảnh báo lần 2 với sinh viên hệ chính quy K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 

27/01/2022

Căn cứ vào quyết định số 30/2022/QĐ/GDU ký ngày 26/01/2022, Trường Đại học Gia Định cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập đối với sinh viên khóa 14 có tên theo danh sách đính kèm. Vì chưa hoàn...

Quyết định V/v cảnh báo lần 2 với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

27/01/2022

Căn cứ vào quyết định số 28/2022/QĐ/GDU/QĐ-HT ký ngày 26/01/2022, Trường Đại học Gia Định cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập đối với sinh viên khóa 15 có tên theo danh sách đính kèm. Vì chưa...

V/v triển khai kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

27/01/2022

Căn cứ vào Thông báo số 03/2022/GDU/TB-HT ngày 26/01/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc triển khai kế hoạch học tập cho sinh viên các khóa.

V/v điều chỉnh thời gian học thực hành GDQP-AN

27/01/2022

Căn cứ vào thông báo số 02/2022/GDU/TB-HT ký ngày 26/01/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo điều chỉnh thời gian học thực hành học phần GDQP-AN

Quyết định công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học

12/01/2022

Căn cứ vào Quyết định số 266/2021/QĐ-ĐHGĐ ngày 15/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban thi đánh giá trình độ chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin...

Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy Khóa 12, 13, 14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

11/01/2022

Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy Khóa 12, 13, 14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí.

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên hệ chính quy Khóa 13, 14, 15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

11/01/2022

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên hệ chính quy Khóa 13, 14, 15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022.

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...