THÔNG BÁO

Quyết định buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy K12, K13, K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

31/03/2022

Trường Đại học Gia Định quyết định buộc thôi học đối với các sinh viên K12, K13, K14 có tên trong Danh sách đính kèm kể từ ngày 31/03/2022 vì liên tục không hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 2 năm...

Thông báo thi kết thúc học phần HK2 Khóa 13 & 14 (Giai đoạn 1)

29/03/2022

Căn cứ vào thông báo số 83/2022/GDU/TB-HT ký ngày 29/03/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với Khóa 13 & 14 (Giai đoạn...

Thông báo danh sách sinh viên học thực hành GDQP-AN

27/03/2022

Căn cứ vào thông báo số 27/2022/GDU/TB-HT ký ngày 26/04/2022, Trường Đại học Gia Định thông báo sinh viên tham gia học thực hành học phần GDQP-AN.

Quyết định V/v buộc thôi học với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

25/03/2022

Căn cứ vào thông báo số 77/2022/GDU/QĐ-HT ký ngày 25/03/2022, Trường Đại học Gia Định quyết định về việc buộc thôi học đối với các sinh viên có tên theo Danh sách đính kèm kể từ ngày 25/03/2022 vì...

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên Khóa 13 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí Học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

25/03/2022

Căn cứ thông báo số 52/2022/GDU/QĐ-HT ký ngày 25/02/2022, Trường Đại học Gia Định cảnh báo học phí lần 1 với các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm vì chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng Học phí học...

Quyết định V/v cảnh báo lần 1 đối với sinh viên hệ chính quy K15 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

23/03/2022

Căn cứ vào thông báo số 76/2022/GDU/QĐ-HT ký ngày 23/03/2022, Trường Đại học Gia Định quyết định cảnh báo học phí lần 1 với các sinh viên có tên theo danh sách đính kèm vì chưa hoàn thành nghĩa vụ học...

Quyết định V/v cảnh báo lần 2 và tạm đình chỉ học tập với sinh viên K12, K13, K14 chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022

23/03/2022

Theo quyết định số 68/2022/QĐ/GDU-HT, quyết định số 69/2022/QĐ/GDU-HT, quyết định số 70/2022/QĐ/GDU-HT ngày 17/03/2022, Trường Đại học Gia Định (GDU) quyết định cảnh báo học vụ lần 2 và tạm đình chỉ...

Thông báo V/v tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên Trường Đại học Gia Định

23/03/2022

Theo thông báo số 16/2022/GDU/TB-HT ký ngày 21/03/2022, Trường Đại học Gia Định phối hợp với Phòng khám SaiGon Healthcare tổ chức khám sức khỏe đầu năm cho sinh viên

V/v xét giảm học phí cho sinh viên có người thân học cùng trường Học kỳ I năm học 2021 - 2022

28/02/2022

Trường Đại học Gia Định thông báo về việc xét giảm học phí cho sinh viên có người thân học cùng trường Học kỳ I năm học 2021-2022.

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...