V/v đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng hình thức trực tuyến

V/v đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng hình thức trực tuyến

Lượt xem: 6336

  Căn cứ vào thông báo số 06/2022/TB-ĐHGĐ ký ngày 11 tháng 02 năm 2022, Trường Đại học Gia Định thông báo về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên bằng hình thức trực tuyến, từ học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau: 

   

  I. Các căn cứ để đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên thực hiện theo quy định Trường đã ban hành (văn bản nêu ở trên), một số điểm cần lưu ý: 

   

  a. Việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được tiến hành theo từng học kỳ. Điểm rèn luyện năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện 2 học kỳ chính của năm học đó. 

   

  b. Thời gian ghi nhận các hoạt động để đánh giá rèn luyện từng học kỳ như sau  

   

  - Học kỳ 2 năm học 2020-2021: từ ngày 30/01/2021 đến hết ngày 30/07/2021. 

   

  - Học kỳ 1 năm học 2021-2022: từ ngày 01/08/2021 đến hết ngày 30/01/2022.  

   

  c. Sinh viên không thực hiện đánh giá rèn luyện sẽ nhận điểm rèn luyện =0, xếp loại Kém. 

   

  II. Sinh viên tự đánh giá 

   

  Sinh viên tự đánh giá theo link 

   

   - Học kỳ 2 năm học 2020-2021: https://forms.gle/PFq8rRqLjiMjXh6d9 

     (Dành cho sinh viên K12, K13, K14) 

   

   - Học kỳ 1 năm học 2021-2022: https://forms.gle/QKuYcHKWqhovmMV29 

     (Dành cho sinh viên K12, K13, K14, K15) 

   

  Lưu ý: nhấn “Gửi” sau khi hoàn tất việc đánh giá; Thực hiện đúng thời gian đánh giá được thông báo; Nếu có hoạt động tham gia bên ngoài sinh viên cần cập nhật minh chứng cho việc tự đánh giá. 

   

  III. Cấp Lớp đánh giá 

   

  - Khoa cử đại diện Giảng viên chủ nhiệm hoặc Cố vấn học tập hoặc Thư ký Khoa, chứng kiến việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của lớp. 

   

  - Lớp trưởng: 

   

  Nhận kết quả từ Trung tâm TN-VLSV, ghi nhận kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên trong lớp. 

   

  Sau đó tổ chức họp lớp, thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên, có thể tổ chức họp bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. 

   

  Ghi biên bản kết quả đánh giá rèn luyện của lớp (phải được quá nữa ý kiến đồng ý của lớp, có xác nhận của Giảng viên hoặc Chuyên viên Khoa tham dự. Gửi biên bản, danh sách điểm rèn luyện sinh viên cấp lớp đánh giá về Khoa. 

   

  IV. Thông tin liên hệ 

   

  Trong quá trình thực hiện các đơn vị cần trao đổi hay góp ý đề nghị liên hệ Trung tâm TN-VLSV, gặp cô Nguyệt Anh (0919717187), Email: studentcentre@giadinh.edu.vn. 

   

  Đối với sinh viên nếu có thắc mắc hoặc cần trao đổi đề nghị liên hệ với văn phòng Khoa hiện đang theo học.

   

  Sinh viên xem chi tiết thông báo và lưu ý thực hiện đánh giá rèn luyện đúng hạn TẠI ĐÂY

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...