QUY CHẾ ĐÀO TẠO

QUY CHẾ ĐÀO TẠO

QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH

1. Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ năm 2021 Link xem

2.Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ năm 2019 Link xem

3. Quy chế đào tạo trình độ đại học năm 2017 Link xem

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

1. Kế hoạch đào tạo năm 2022 - 2023 Link xem

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chuẩn đầu ra CTĐT năm 2020 Link xem

2. Chuẩn đầu ra CTĐT năm 2021 Link xem

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...