Đào tạo đại học

Đào tạo đại học

Trường Đại học Gia Định có 4 khoa: Công nghệ thông tin, Kinh tế - Quản trị, Khoa học xã hội - Ngôn ngữ và Truyền thông Số.

Các trường Đại học liên kết

Đối tác GDU

Kết nối với GDU

icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...