PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ; pháp chế; hành chính, tổng hợp; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn Trường; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các công tác khác thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác y tế, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường.


  Nhiệm vụ:


  1. Công tác tổ chức cán bộ:


  a. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng, phát triển và tổ chức sắp xếp bộ máy hoạt động của Trường; xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trong Trường;

   

  b. Nghiên cứu và tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng văn hóa cơ quan, điều hành mối quan hệ giữa các đơn vị trong Trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định;

   

  c. Lập kế hoạch về lao động và biên chế của trường và các đơn vị trình Hiệu trưởng quyết định; đề  xuất việc sắp xếp, điều  động, tuyển dụng  lao động; theo dõi,
  kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn Trường; 

   

  d. Đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường; quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường trong từng giai đoạn; 

   

  e. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên  và người lao động như: nâng ngạch, nâng bậc lương, các, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; công tác thi đua - khen thưởng kỷ luật…

   

  f. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đánh giá phân loại cán bộ, nhân viên  và người lao động hàng năm, làm cơ sở cho việc phân chia phúc lợi và thu nhập;

   

  g. Thường trực các Hội đồng: tuyển dụng, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, xét nâng bậc lương, phụ cấp;

   

  i. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

   

  j. Quản lý và cập nhật hồ sơ, lý lịch giảng viên, cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn Trường; thống kê, quản lý danh sách, hồ sơ cán bộ, nhân viên chuyển công tác và nghỉ hưu; lập các biểu và báo cáo thống kê nhân sự định kỳ và đột xuất theo yêu cầu Bộ Giáo dục & Đào tạo; xác nhận hồ sơ lý lịch, các giấy tờ văn bản của cán bộ, nhân viên  và người lao động theo quy định;

   

  k. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch hành động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho giảng viên, cán bộ, nhân viên trong Trường; nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên, phản ánh kịp thời với Chi ủy và Hiệu trưởng và chủ động đề xuất chủ chương và biện pháp hợp lý giải quyết những vấn đề liên quan;

   

  l. Phối hợp với Chi uỷ Trường tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị ngoại khóa cho đảng viên toàn Trường;

   

  m. Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường đến toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên  trong Trường;

   

  n. Tổ chức, quản lý Tổ y tế hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định;

   

  o. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

   

  2. Công tác hành chính:

   

  a. Phối hợp với các phòng, khoa tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường thực hiện chương trình, kế hoạch;


  b. Kiểm tra về thể thức trình bày và nội dung các văn bản ban hành trước khi cấp số và đóng dấu; 

   

  c Quản lý và sử dụng con dấu của Trường đúng theo quy định của hội đồng quản trị và của pháp luật ; 

   

  d. Tiếp nhận, xử lý, quản lý và tổ chức, lưu trữ công văn đi, đến theo quy trình;

   

  e. Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết, các cuộc họp của Ban Giám hiệu, các Hội nghị do Phòng Tổ chức- Hành chánh được giao làm đầu mối;

   

  f. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng (báo cáo, tổng hợp, văn thư, lưu trữ,…) cho cán bộ nhân viên đơn vị;

   

  g. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên được cử đi công tác; 

   

  i. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị;

   

  j. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị cán bộ nhân viên hàng năm và các Đại hội, hội nghị do Ban giám hiệu chủ trì.

   

  3. Công tác pháp chế:

   

  a. Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định, nội quy làm việc trong Trường phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và quy định của pháp luật;

   

  b. Tham gia ý kiến và thẩm tra về mặt pháp lý đối với các văn bản, các loại hợp đồng do các đơn vị của Trường soạn thảo, trước khi trình Hiệu trưởng ký;

   

  c. Trực tiếp soạn thảo các hợp đồng dân sự như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thuê, mua hoặc chuyển nhượng tài sản giữa trường với đối tác v.v…;

   

  d. Đại diện Trường làm việc với các cơ quan pháp luật trong tố tụng, điều tra, khiếu nại và tố cáo;

   

  e. Phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy chế, quy định và nội quy của Trường cho cán bộ, nhân viên và sinh viên.

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...