PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

  I. Chức năng: 

   

  Tham mưu cho Hiệu trưởng, tổ chức thực hiện công tác quản lý và phát triển đào tạo các hệ Đại học (ĐH), Cao đẳng (CĐ) chính quy của Nhà trường. Bên cạnh đó, đây cũng là đơn vị quản lý hồ sơ sinh viên – học viên của trường.

   

  II. Nhiệm vụ:

   

  1. Tổ chức Đào tạo

   

  1.1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về mục tiêu đào tạo, việc mở các ngành đào tạo mới, xây dựng chương trình đào tạo căn cứ theo đề xuất của các Khoa và đáp ứng yêu cầu xã hội.

   

  1.2. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về hợp tác liên kết đào tạo, về công tác tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh tất cả các bậc, hệ trong toàn Trường.

   

  1.3. Lập tiến độ, kế hoạch đào tạo chung cho toàn Trường theo từng học kỳ, từng năm và theo yêu cầu của các kỳ tuyển sinh.

   

  1.4. Tham mưu và đề xuất với Ban giám hiệu những biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tuyển sinh của Nhà trường.

   

  1.5. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo của các đơn vị.

   

  2. Tổ chức thi

   

  2.1. Phối hợp với các Khoa tổ chức thi và chấm thi các học kỳ trong năm.

   

  2.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kết thúc học phần, tốt nghiệp cuối khóa của các hệ đào tạo, bao gồm các việc: xây dựng quy trình thi; thành lập các tổ chức thi; hướng dẫn và quản lý việc làm đề thi, ngân hàng đề thi, in sao, bảo quản và sử dụng đề thi;

   

  2.3. Hướng dẫn và quản lý việc tổ chức coi thi, chấm thi, xử lý kết quả thi, lưu giữ bài thi, kết quả thi; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu đề thi, coi thi, chấm thi, ghi điểm, công bố kết quả điểm thi; cải tiến phương pháp và hình thức thi phù hợp với các ngành học, các hệ đào tạo, quy chế đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá và chất lượng giáo dục;

   

  2.4. Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tìm nguyên nhân rút kinh nghiệm để việc chấm thi đảm bảo chính xác khách quan; tổng kết công tác thi hàng năm để rút kinh nghiệm làm tốt công tác thi của Trường.

   

  3. Quản lý hồ sơ

   

  3.1. Theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng kết quả thi tuyển sinh các khóa, các ngành đào tạo.

   

  3.2. Tổ chức quản lý hồ sơ dữ liệu sinh viên, dữ liệu điểm xử lý các vấn đề về học vụ sinh viên, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu sinh viên theo quy định; tổ chức in ấn và quản lý việc cấp phát bằng văn bằng chứng chỉ cho sinh viên theo qui định.

   

  3.3. Quản lý, điều phối, kiểm tra, theo dõi toàn bộ các hoạt động của Phòng, các Phó trưởng phòng và các nhân viên.

   

  3.4. Báo cáo Hiệu trưởng theo định kỳ tháng, quý, năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của Hiệu trưởng về tình hình hoạt động đào tạo của Nhà trường.

   

  III. Thành tích

   

  Nhiều năm liền phòng đạt danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất sắc.

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...