Trường Đại học Gia Định đạt Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của CEA-AVU&C

Trường Đại học Gia Định đạt Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của CEA-AVU&C

Lượt xem: 283

  Sáng nay (26/05/2021) Trường Đại học Gia Định (GDU) vinh dự nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp Hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) ký vào ngày 24/5/2021.
   

  Trường Đại học Gia Định (GDU) đạt kiểm định chất lượng giáo dục do CEA-AVU&C cấp

   

  Trước đó, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tiến hành thẩm định báo cáo tự đánh giá và thực hiện đợt Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng cơ sở tại Trường Đại học Gia Định trên các tiêu chuẩn về trong từng lĩnh vực cụ thể: Đảm bảo chất lượng về chiến lược; Đảm bảo chất lượng về hệ thống; Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng; Kết quả hoạt động.

   

  Kiểm định chất lượng giáo dục là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục Việt Nam. Điều này đã được ghi rõ trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. Bằng những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Trường Đại học Gia Định sẽ không ngừng cải tiến chương trình học, phát triển theo mô hình trường đại học ứng dụng, đại chúng.

   

  Với phương châm đào tạo “Chọn lọc - Ứng dụng - Đại chúng”, Nhà trường lấy người học làm trung tâm, nỗ lực làm cầu nối cho sinh viên với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm, đáp ứng thị trường lao động chất lượng cao. Rút ngắn thời gian đào tạo còn 3 năm, tạo điều kiện giúp các sinh viên thực tập, kiến tập ngay từ năm nhất. Trong thời gian tiếp theo, Nhà trường không ngừng nỗ lực cải tiến chương trình đào tạo để làm cầu nối cho sinh viên với doanh nghiệp, tiến tới mô hình trường đại học ứng dụng, nghiêng về thực hành.

   

  Việc đánh giá, kiểm định chất lượng tạo điều kiện cho Trường Đại học Gia Định tiếp tục khẳng định uy tín, trở thành một trong những đơn vị đào tạo chất lượng, nhận được công nhận của xã hội và sự tin tưởng của quý phụ huynh, các em sinh viên khi quyết định lựa chọn Đại học Gia Định làm nơi học tập, phát triển tài năng và trải nghiệm tuổi trẻ theo chương trình đào tạo bậc Đại học và Sau đại học.

   

  -------------------------

  Gia Dinh University (GDU) achieved the educational quality accreditation granted by CEA-AVU&C

   

  This morning (May 26, 2021) Gia Dinh University (GDU) was honored to receive the Certificate of Education Accreditation issued by the Education Accreditation Center - Association of Vietnam Universities and Colleges (CEA-AVU&C) signed on May 24, 2021.

   

   

   

  Gia Dinh University (GDU) achieved the educational quality accreditation granted by CEA-AVU&CC

   

  Previously, the Education Accreditation Center - Association of Vietnam Universities and Colleges appraised the self-assessment report and conducted the official survey to accredit the institution's quality at the Gia Dinh University on standards in each specific field: Quality assurance on strategy; System quality assurance; Quality assurance on functional implementation; Operation results.

   

  Education accreditation is a mandatory requirement for educational institutions in Vietnam. This is clearly stated in the Law on Education and the Law on Higher Education. With these achievements, in the coming time, Gia Dinh University will constantly improve the curriculum and develop according to the model of an applied and mass university.

   

  With the educational motto "Selection - Application - Mass", the school takes learners as the center, strives to bridge students with businesses, expands job opportunities, meets the high-quality labor market. Shorten the training time to 3 years, creating conditions for students to practice right from the first year. In the next time, the University constantly strives to improve the training program to bridge the gap between students and businesses, moving towards the model of an applied, practice-oriented university.

   

  The evaluation and quality accreditation creates conditions for Gia Dinh University to continue affirming its reputation, becoming one of the quality training units, receiving the recognition of the society and the trust of the parents. Parents and students when deciding to choose Gia Dinh University as a place to study, develop talents and experience youth at undergraduate and graduate training programs.

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...