PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  Với chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán, thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường, Phòng Tài chính kế toán có nhiệm vụ sau:

   

  1. Cung cấp đầy đủ toàn bộ thông tin về hoạt động kinh tế tài chính của Trường nhằm giúp cho HĐQT điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế tài chính ở Trường đạt hiệu quả cao.

   

  2. Phản ánh đầy đủ tồn bộ tài sản hiện có cũng như sự vận động của tài sản ở Trường qua đó Trường quản lý chặt chẽ và bảo vệ tài sản của Trường nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tài sản đó.

   

  3. Phản ánh đầy đủ các khoản chi phí bỏ ra trong quá trình SXKD cũng như kết quả của quá trình đó đem lại, nhằm kiểm tra được việc thực hiện nguyên tắc tự bù đắp chi phí và có lãi trong kinh doanh.

   

  4. Phản ánh cụ thể từng loại nguồn vốn, từng loại tài sản, giúp cho việc kiểm tra, giám sát tính hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn và tính chủ động trong kinh doanh.

   

  5. Phản ánh kết quả lao động của người lao động, giúp cho việc khuyến khích lợi ích vật chất đối với người lao động.

   

  6. Phản ánh đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của Trường để các nhà đầu tư, các cổ đông, các khách hàng, các nhà cung cấp… lựa chọn mối quan hệ phù hợp nhất để quá trình đầu tư, góp vốn, mua hàng hay bán hàng đạt hiệu quả cao nhất.

   

  7. Là công cụ để quản lý và phân tích, đánh giá, tham mưu cho Lãnh đạo đưa ra quyết định quản lý phù hợp.


  8. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng

   

  Bài viết khác

  Các trường Đại học liên kết

  Đối tác GDU

  Kết nối với GDU

  icon đăng ký Đăng ký Xét tuyển trực tuyến ...